شرکت توزیع نیروی برق اهواز در سال 1376 از پیکره شرکت توزیع برق استان جدا گردید مجموع و ترکیب سهام این شرکت یک هزار سهم 1000 ریال می باشد که 490 سهم آن متعلق به شرکت توانیر و 499 سهم آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساتکاب و 11 سهم بنام آقای مهندس ارسطو مدیر عامل شرکت می باشد .