اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان<br /> <br /> تلفن: 3331005-0611