با تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس محترم شورای اسلامی و معرفی وزیر محترم جهاد کشاورزی ، فعالیتهایی توسط روسای سازمانهای جهاد سازندگی وکشاورزی در سطح استان جهت ادغام ،جلب مشارکت کارکنان و فراهم نمودن بستر لازم به منظور اجرای قانون و آئین نامه های ارسالی تا قبل از انتصاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام و با همکاری یکدیگر بستر سازی لازم در قبل از ادغام صورت پذیرفت . <br /> پس از انتصاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،در راستای اجرای قانون ادغام ،اجرای مراحل مختلف ادغام در سطح استان شروع گردید که در زیر به اختصار به آنها اشاره خواهد شد