اهداف سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان<br /> توسعه کلان فضای سبز در قالب طرح جامع .<br /> برنامه ریزی و سیاستگزاری در خصوص طراحی و اجرای پروژه های زیر بنایی در زمینه حفظ و توسعه فضای سبز .<br /> افزایش فعالیتها و برنامه های آموزشی و پژوهشی .