فرایند انتقال خون در ایران از سال 1324 به طور پراکنده در برخی از مراکز کشورمان آغاز شد .<br /> در سال 1327 خانم و آقای دکتر بوئه فرانسوی در بیمارستانهای تهران انتقال خون را انجام می دادند و از این زمان تا 1353 شیروخورشید سرخ ایران با کمک خون فروشان حرفه ای به عنوان اهدا کنندگان خون در این خصوص انجام وظیفه می نمودند .