ســـــــــــازمان مسکـن و شهرســازی پس از یک دوره تجربه 16 ساله ادارات کل مســـکن و شهرسـازی ، زمین شهری ، سازمان مسـکن و بخش ساخت مسکن شهری بنیاد مسکن انقــلاب اســلامی که هر یک ذیلاً و به اختصار توضیح داده خواهد شد ، بدلیل وجود تداخلات فراوان تصمیمات و اقدامات فیمابین دستــــــگاههای فوق الذکر و همچنین فقدان تمرکزلازم ، درسال 1373 با ادغام دستگاههای یاد شده تشکیل و همزمـــــان در سال 1374 در سراسر کشور آغاز بکار نمود.