نام سازمان : شهرداری ساری <br /> نام سازمان مادر : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور <br /> نشانی : ساری – میدان امام حسین (ع) <br /> تلفنهای سازمان : 4-2223040-0151 <br /> نمابرهای سازمان: 2223044-0151