شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای استان مازندران است دلم برای شمال تنگ شده