اولین دور انتخابات شورای اسلامی شهر بابل همزمان با سایر نقاط کشور در سال 1377 برگزار شد. در این انتخابات بیش از یکصد و پنجاه نفر کاندیدای نهایی این جایگاه شدند که پس از یک هفته تبلیغات در سطح شهر و بیان دیدگاه ها و برنامه خود ، در نهایت در روز جمعه هفتم اسفند ماه 1377 انتخابات برگزار و قریب به شصت هزار شهروند بابلی در این انتخابات شرکت کردند که آقایان: علی اکبر شهیری ، مهندس حسن طیبی ، احمد عالمیان، مهندس شهاب نیا، سید قاسم دابوئیان، مهندس رضوانیان، و خانم مرمر فیروزپور بعنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.