شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در تاریخ 15/12/70 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1311 مورخ 1/2/71 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ساری – استان مازندران به ثبت رسیده است.