در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۰ برای اولین بار در استان بنای اداره کل راه وترابری پی ریزی گردید .استان مازندران با مساحت ۳/۲۴۰۹۱ کیلومتر مربع و با ۴۶ شهرستان و ۱۵ شهر و ۴۰ بخش و ۱۰۶ دهستان ،۴۶/۱ درصد از کل مساحت کشور راه دارا می باشد .