وظایف اداره کل هواشناسی مازندران<br /> دیدبانی هوا و جو <br /> - ثبت تغییرات آب و هوا بصورت لحظه ای و ساعت به ساعت<br /> - جمع آوری آمار و تکمیل بانک اطلاعات آب و هواشناسی <br /> - صدور پیش بینی های وضعیت جوی و در موقع لزوم تهیه اطلاعیه و اخطاریه<br /> - فعالیت در بخش هواشناسی کشاورزی و صدور پیش بینی و توصیه های 4 روزه هواشناسی کشاورزی<br /> - فعالیت در تامین سلامت پرواز هواپیما<br /> - فعالیت در زمینه تحقیقات و آموزش هواشناسی کاربردی<br /> و ...