آدرس مدیریت کتابخانه های عمومی استان گلستان<br /> گلستان - گرگان - خیابان پنجم آذر - آذر یکم - مدیریت کتابخانه های عمومی استان گلستان