وظایف اداره کل تعاون :<br /> ۱_ اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان <br /> <br /> 2_ تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور<br /> <br /> 3_ ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی و سایر بخش های اقتصادی<br /> و...