تا سال 1381 ، اداره کل راه و ترابری وظیفه نگهداری راههای اصلی و فرعی را عهده دار بوده و از این سال با انتقال راههای روستایی وزارت جهاد کشاورزی در وزات راه و ترابری وظیفه نگهداری این راهها نیز به مجموعه وظایف محوله اضافه و نهایتاً در سال 82 راههای مرزی به راههای تحت نظارت و نگهداری اضافه شد .