سازمان بخش بازرگانی بعنوان بخش واسط و پیوند دهنده بخشهای اقتصادی کشور از اهمیت کلیدی و راهبردی در اقتصاد کلان جامعه ، برخوردار است ، بخش بازرگانی در ابعاد وسیع خود و در مفهوم جامع به کلیه اقدامات و سیاست هائی اطلاق می شود که با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل ، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای احاد جامعه و امور مربوط به تعادل در تجارت خارجی منتهی می شود . در تبیین بخش بازرگانی از زاویه های دیگر می توان عنوان نمود که توانائیهای اقتصادی هر جامعه در قالب سنخیت و کمیت کالاها و خدمات خلق شده از طریق حیطه فعالیت های بخش بازرگانی در عرضه داخلی و خارجی منعکس می شود و تنها این بخش است که قادر است مطلوب ترین شیوه ارتباط میان عرضه و تقاضا را در سطح جامعه برقرار نماید .