درجامعه اطلاعاتی امروز توسعه صنعتی افزایش بهره وری ارزش افزوده وکسب بازار تجاری جدید وگسترش صادرات کالاها ازعوامل توسعه صنعتی می باشد واطلاعات ومکانیزیهای اطلاع رسانی به عنوان یکی ازبازرترین وموثرترین علل رشد وتوسعه درکشور های صنعتی درحال توسعه وجهان سوم مطرح می باشد. بطوری که دلیل ومبنای اولیه تقسیم جهان به دوبخش ((توسعه یافته)) و((توسعه نیافته )) توانا یی ویاعدم توانایی آنها رادردسترسی به اطلاعات می دانند.