شرکت در راستای رسالت تعیین شده و بمنظور ایجاد زیر ساختهای اساسی توسعه و رونق اقتصادی مأموریت دارد : <br /> احکام کلی و مصوب اسناد توسعه بخش آب را در منطقه و استانهای تحت پوشش پیاده و اجراء نماید . <br /> تأمین و بهره برداری ، مصرف و ارزش اقتصادی آب منطقه را بگونه ای مدیریت نماید که بعنوان کارگزار وزارت نیرو ( اجرای فعالیتها و برنامه های حاکمتی نظام ) اهداف تعریف شده در راهبردهای توسعه بلند مدت محقق شود .