آدرس : استان گلستان - خیابان شهید بهشتی - بهشت شانزدهم (خیابان نوبخت) <br /> تلفن: 3358401 الی3358403 <br /> نمابر: 3358405<br /> کد پستی : 58534-49156<br /> کد اقتصادی : 857 - 434 - 118<br /> آدرس پست الکترونیک : [email protected]