اولین مرکز اطلاعات ضایعات و بازیافت ایران همزمان با 22 بهمن ماه 1386 با هدف گسترش و ترویج فرهنگ و صنعت بازیافت توسط شرکت سامانه تجارت داتیس راه اندازی گردید. این مرکز برای اولین بار اقدام به جمع آوری اطلاعات مرتبط با صنعت بازیافت و اطلاع رسانی به صنایع را نموده است. امید است تا در سال نوآوری و شکوفایی با حمایتهای خود و نو آوری همه مردم ایران موجبات شکوفایی صنعت بازیافت را در ایران اسلامی فراهم سازیم .