استان قزوین درحوزه مرکزی ایران بین 48 درجه و44 دقیقه تا50 درجه و51 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و35 درجه و24 دقیقه تا36 درجه و48 دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار دارد.