مردم نیکوکار وایثارگر با اهداء خون خود ثابت نمودند که اگر سازمانی مورد قبولشان باشد موفقیتش حتمی است. پشتیبانی همه جانبه مردم از این سازمان باعث گردید تا در انقلاب اسلامی ملت ایران خدمات شایانی که از آن انتظار می رفت انجام دهد.<br /> پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیاز به ساماندهی به خدمات انتقال خون در کشور احساس گردید. لذا براساس اطلاعات وسوابق عملکرد واحدهای عملیاتی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/3/1363 اساسنامه سازمان انتقال خون ایران را به عنوان تنها مرجع خدمات انتقال خون در سراسر کشور تصویب نمود.