شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در سال 1376 شمسی تاسیس شده و فعالیت خود راعملاً از اوایل سال 1377 آغاز کرده است در ابتدا زیر نظر اداره کل مهندسی بهداشت وزارت جهادسازندگی مشغول بوده و در تیر ماه سال 1381 با تصویب هیات محترم وزیران کلیه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق شدند .