درسال1314باتوجه به ضرورت کنترل بیماریهای مهلک دامی وکنترل ونظارت بهداشتی بردام وفرآورده های خام دامی وتبادلات درون مرزی وبرون مرزی قانون تفتیش صحی حیوانت در9ماده ازتصویب مجلش گذشت واداره کل دامپزشکی جایگزین موسسه دفع آفات حیوانی گردید.