ظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی : <br /> -امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات . <br /> -امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی . <br /> -امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور . <br /> و...