به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، مهندس بهزاد مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: در سال گذشته همچنین 488 کیلومتر خط انتقال برق در قالب 4 طح ملی برق‌دار شد. وی افزود: در سال گشته 10 مخزن جدید در نیروگاههای کشور راه‌اندازی شد که از این طریق 277 هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاه کشور افزوده شد.