استان ایلام از نظر جغرافیایی از غرب به کشور عراق، از شرق به استان لرستان، از شمال به استان کرمانشاه و از جنوب به استان خوزستان منتهی می‌شود. این استان دارای ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و شهر مرزی آن مهران می باشد و مردم ایران و عراق جهت مسافرت زمینی از مرز مهران عبورمی کنند.<br /> استان ایلام خود به هفت شهرستان به نامهای ایلام، مهران، شیروان و چرداول، دهلران، دره‌شهر، ایوان و آبدانان بخش شدهاست . ایلام تاسال ۱۳۴۲ جزو استان کرمانشاه بوده که طبق تقسیمات کشوری در سال ۱۳۴۲ به استان تبدیل شده و طی این تقسیمات بخشهایی از لرستان و خوزستان به ایلام ملحق شدند. این ملحقات شامل دره شهر از لرستان و موسیان و قسمتهائی از شمال خوزستان می‌باشد.