استان کردستان ، بابهره مندی از مواهب فراوان الهی ، استعداد وپتانسیلهای سرشار همچون مردمان امین ، بافرهنگ ، فهیم و مهمان نواز ، موقعیت جغرافیایی ویژه ، طبیعت زیبا، آب وهوای مناسب، تنوع مواد معدنی ، زمینهای حاصلخیز کشاورزی و آب فراوان و برخورداری از امنیت بالای سرمایه گذاری ، از پاکترین استانهای کشور است که هم اینک در مسیر توسعه و در مرحله گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی قرار دارد.