توسعه پایدار، رشد معقول و موزون بهره برداری و بهره وری از منابع، تغییر کامل فرهنگ و الگوی مصرف آب را طلب می نماید. قوام اقتصادی و ثبات سیاسی نیزدر سایه آن تحقق یافته و حیات ما به سبب بهره برداری نابخردانه از منابع آب استان بخطر خواهد افتاد