استان زنجان با مساحت 21848 کیلومتر مربع با اقلیمی کوهستانی در شمال غرب ایران قرار گرفته است . این استان با مرکزیت شهر زنجان دارای دو شهر مهم با نامهای ابهر و خدابنده است . تیپولوژی انسانی این بخش از ایران با توجه به سوابق تاریخی یکسان نبوده ، اختلاطی از اقوام آریائی که در اواخر هزاره دوم ق.م در منطقه ساکن شدند و گروههایی از اقوام ترک با نام طایفه قنغور که از قرن هفتم ه.ق در منطقه سرازیر گردیده اند همراه با اقوام گرجی که در دوران صفویه از آذربایجان کوچانده شدند تیپ مخصوص نژادی این استان را تشکیل می دهند. دین مردم این خطه اسلام و پیرو مذهب تشیع می باشند. گویش آنها تا قبل از هجوم اقوام مغول فارسی بوده ، در صورالاقالیم نوشته شده (زبانشان (زنگان) پهلوی راستست ) بدین ترتیب پس از استقرار اقوام ترک مخلوطی از زبانهای ترک جغتایی ، ترکی آذری و زبان فارسی که لغاتی از زبان کردی را نیز در بر دارد در این ناحیه حاکم میشود.