مدیر کل تعاون استان در برنامه رادیوئی پرسمان ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت با توجه به وظیفه وزارت تعاون در شناسایی افراد واجد شرایط این اداره کل تمام تلاش خود را بکار خواهد برد تا افراد فاقد مسکن از این طرح برخوردار شوند محمد مهدی اعلائی گفت واریز به موقع آورده اولیه افراد و همکاری دستگاه ها باعث پیشرفت پروژه ها خواهد شدو