بنیادی ترین وظیفه مدیران برنامه ریزی است و این مساله ناشی از انست که همه سازمانها با فعالیت در محیطی پویا و براساس منابع محدود خود برای رفع نیازهای متنوع رو به افزایش صرف کنند پویایی محیط وجود تحولات سریع در آن و عدم اطمنان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکارناپذیر این وظیفه می افزاید.