اجرای سیاستها خطوط مشی،مقررات،ضوابط و آیین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان.<br /> تقویت روح تحقیق،تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی وهنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان،شعرا،ادباوهنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیت های فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.<br /> جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیت ادارات وواحد های دولتی استان جهت تنظیم کتاب فعالیتهای استان ودر چارچوب سیاستهای شورای هماهنگی تبلیغات دولت