این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی پرش از روی صخره به کاربران ارائه می‌نماید. این مرکز یکی از بهترین و اصلی‌ترین سایت‌های پرش صخره در سطح جهان می‌باشد. این ورزش یکی از ورزش‌های مخاطره‌انگیز و خطرناک است. اما کسانی که در این زمینه اطلاعاتی ندارند و آن را نمی‌شناسند ، می‌توانند از اطلاعات این سایت به صورت یک مرجع سرگرمی استفاده نمایند. این ورزش نیاز به تمرین‌های بسیار اساسی و مهمی در این زمینه دارد.