با درج آگهی در ایستگاه تبلیغات مهرگان۵۹ فعالیت خود را به همه معرفی نمائید.