برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای تحقیقاتی، پزشکی، علمی ـ اتوماسیون اداری ـ کتابهای الکترونیک ـ سررسید تجاری