دارای بخش های عفونی، کلیه، خون، غدد جراحی، اورژانس و درمانگاه های تخصصی، گوارش، ایمونولوژی و آلرژی، قلب، روماتولوژی، اعصاب داخلی، جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، متابولیک و دیالیز