بوشهر تبیان : <br /> اطلاع رسانی و خدمات اینترنتی و اینترانت رایگان را در اختیار عموم مردم استان بوشهر گذاشتن<br /> اطلاع رسانی و فرهنگی : از طریقه سایت بر روز کردن مطالب سایت ( خبر های اجتماعی ، سیاسی ، دین و اندیشه ، فرهنگی و هنری ، ورزشی ، اخبار بوشهر ، ایران ، جهان ، مجله IT و مقالاتی از این قبیل ...