آفتاب

ق

ق

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله


قابل انحلال . [ ب ِ ل ِ اِ ح ِ ] (ص مرکب ) انحلال پذیر. رجوع به قابلیت انحلال شود.

قابل انعقاد. [ ب ِ ل ِ اِ ع ِ ] (ص مرکب ) انعقادپذیر. منعقد شدنی .قابل انعکاس . [ ب ِ ل ِ اِ ع ِ ] (ص مرکب ) (۱) انعکاس پذیر. رجوع به قابلیت انعکاس شود.قابل انقباض . [ ب ِ ل ِ اِ ق ِ ] (ص مرکب ) انقباض پذیر. مقابل انبساطپذیر.قابل انکسار. [ ب ِ ل ِ اِ ک ِ ] (ص مرکب ) (۱) انکسارپذیر. شکست پذیر. (فرهنگ رازی ).قابل پژوهش . [ ب ِ ل ِ پ َ هَِ ] (ص مرکب ) (اصطلاح حقوق ) هر حکمی که از دادگاه بخش یا شهرستان صادر شده باشد. احکام وقرارهائی که از محکمه ٔ بدوی (اعم از دادگاه شهرستان و دادگاه بخش ) حضوراً صادر شده باشد در مدت معین قابل پژوهش است . رجوع به قانون آئین دادرسی مدنی شود.قابل تأدیه . [ ب ِ ل ِ ت َءْ ی َ / ی ِ ] (ص مرکب ) پرداختنی . تأدیه پذیر. وامی که بتوان آن را پرداخت .قابل تبدیل . [ ب ِل ِ ت َ ] (ص مرکب ) قابل تغییر. تبدیل پذیر. صرف پذیر.قابل تجزیه . [ ب ِ ل ِ ت َ ی َ ] (ص مرکب ) تجزیه پذیر، آنچه بتوان اجزاء آن را تفکیک کرد.قابل تحلیل . [ ب ِ ل ِ ت َ ] (ص مرکب ) تحلیلی . مقابل قابل ترکیب .قابل تردید. [ ب ِ ل ِ ت َ ] (ص مرکب ) مشتبه . تردید کردنی .قابل ترکیب . [ ب ِل ِ ت َ ] (ص مرکب ) ترکیب پذیر. در مقابل قابل تجزیه .قابل تصعید. [ ب ِ ل ِ ت َ ] (ص مرکب ) تصعیدپذیر. بالارفتنی .قابل تغییر. [ ب ِ ل ِ ت َ ] (ص مرکب ) تغییرپذیر. برگشتنی :
ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست
قابل تغییر نبود آنچه تعیین کرده اند.

حافظ.قابل تمسخر. [ ب ِ ل ِ ت َ م َ خ ُ ] (ص مرکب ) مسخره پذیر. درخور استهزاء.قابل تمیز. [ ب ِ ل ِ ت َ ] (ص مرکب )(اصطلاح حقوقی ) قابل فرجام . رجوع به قابل فرجام شود.قابل تنفس . [ ب ِ ل ِ ت َ ن َف ْ ف ُ ] (ص مرکب ) (هوای ...) هوای مناسب برای تنفس . قابل نفس کشیدن . هوائی که بتوان آن را استنشاق کرد.قابل حیات . [ ب ِ ل ِ ح َ ] (ص مرکب ) آنکه یا آنچه حیات پذیرد. || در تداول عامه ، ماندنی .قابل خوردن . [ ب ِ ل ِ خوَرْ / خُر دَ ] (ص مرکب ) قابل اکل . خوردنی .قابل ذکر. [ ب ِ ل ِ ذِ ] (ص مرکب ) موضوع بااهمیت . شایسته ٔ یادآوری .شایان یادآوری . آنچه لیاقت یاد کردن را دارا بود.قابل ذوب . [ ب ِ ل ِ ذَ ] (ص مرکب ) گداختنی . آب شدنی .قابل رجوع . [ ب ِ ل ِ رُ ] (ص مرکب ) رجوع پذیر. بازگشت دادنی .قابل زراعت . [ ب ِ ل ِ زِ ع َ ] (ص مرکب ) قابل کشت . کشتنی .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله