آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های ارتباطات

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

در برنامه‌ و بودجه ی‌ مصوب‌ یونسکو برای‌ سال‌ 85 ـ 1984،اعتبار لازم‌ پیش‌بینی‌ شد تا در مورد پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ ‏در گوشه‌ و کنار جهان‌ درباره ی‌ رابطه‌ بین‌ نحوه ی‌ انعکاس‌ خشونت‌های‌ واقعی‌ در رسانه‌ها، یا پخش‌ برنامه‌های‌ خشن‌ در ‏رادیو و تلویزیون‌ و خشونت‌های‌ فردی‌ و گروهی‌، که‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ جوامع‌ امروزی‌ است‌، گزارشی‌ جامع‌ تهیه‌ شود. ‏اهداف‌ عملی‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ گزارش‌ به‌ صورت...این‌ کتاب اهداف‌ سه‌گانه‌ای‌ را دنبال‌ می‌کند: اول‌، بررسی‌ راه‌هایی‌ که‌ در آن‌ چارچوبه‌ اقتصاد بازار و نخبگان‌، فرهنگ‌ و رسانه‌های‌ جمعی‌ را تنظیم‌ می‌کنند. دوم‌، بحث‌ درباره‌ رابطه‌ اجماع‌ نئولیبرالی‌ و تشدید کنونی‌ همگون‌ سازی‌ فرهنگی سوم، ترسیم‌ طرح‌ کلی‌ ماهیت‌ فرهنگ‌ و نقش‌ رسانه‌ای‌ جمعی‌ در جامعه‌ دموکراتیک‌ و کشف‌ راهبردهایی‌ که‌ تغییر از نهادهای‌ فرهنگی‌ حاضر به‌ نهادهای‌ یک‌ دموکر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله