آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های اقتصاد نظری

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

اهمیت بلشویسم ۱. در اقتصاد شوری و دولت شوروی، بلشویسم برای خود میدان بسته‌ای از عملکرد اجتماعی آفریده است. در بین‌الملل سوم، وسیله‌ای برای کنترل و نفوذ بر جنبش کارگری در سطوح بین‌المللی سازمان‌ داده است. رهنمودهایش در رابطه با اصول و تاکتیک‌ها در ”لنینیسم“ تشریح شده است. این سؤال مطرح می‌شود که استالین می‌گوید، تئوری بلشویسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب اجتماعی است؟ در نتیجه آیا بلشویسم محور...درگذشته تاریخ و در دوران معاصر، بسیار کسان عدل و دادگری را ستوده اند و درباره ضرورت و ارزش عدالت سخن گفته اند. ولی بسیار اندکند آنان که ژرفای معنای عدل را دریافته اند و با همه توان برای تحقق آن کوشیده اند. با توجه به جایگاه عدالت در اندیشه امام علی (ع)، شاید بتوان بهترین تعریف از عدالت را با توجه به بیانات امام اینگونه بیان کرد که: “عدل عمل کردی است که به وسیله ی آن نیازهای مردم برآورده می شود،...این کتاب، تلاش می کند ضمن پرداختن به اهمیت «ایده امنیت اقتصادی»، تعریفی از آن ارائه دهد و سپس شاخص‌های امنیت اقتصادی را در ادبیات اقتصادی امروز بیان کند و وضعیت کلّی امنیت اقتصادی زمان حکومت علی (ع) را با توجه به شاخص های ارائه شده مورد ارزیابی قرار دهد. مشکلات ایجاد شده بعد از فوت رسول الله (ص)، امنیت اقتصادی جامعه اسلامی از جمله جامعه زمان علی (ع) را به شدت در معرض خطر قرار داد و علی رغم تلاش...یکی از مقوله های با اهیت پیرامون علم اقتصاد، بحث‌های روش شناختی و همچنین موضوع تأثیر اندیشه‌های فلسفی و ارزشی در تئوری های این علم می‌باشد. این مباحث چه از ناحیه روش‌های بررسی علمی و تفکیک آنها از روش‌های غیر علمی و چه از نظر نقش دیدگاه‌های فکری مکاتب و نظام‌های مختلف اقتصادی، جایگاه برجسته‌ای را در ادبیات مربوط به این رشته به خود اختصاص داده است. نوشته‌ای که ترجمه اولین قسمت آن از نظر می‌گذرد ی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله