آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های عمومی

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

با این فرض که جامعهٔ سالم محیط زیست سالم و انسان سالم هدف توسعهٔ پایدار است بی تردید نقش محوری انسان سالم در ترکیب فوق هم برای ساخت و نگهداری محیط زیست سالم و هم برای ایجاد جامعهٔ سالم به وضوح دیده می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که انسان سالم کیست؟ انسان سالم کسی است که جسم سالم و روح و روان سالم دارد. جسم سالم با ورزش شکل می‌گیرد و پایدار می‌ماند و اگر روح و روان سالم را نیز انسان بتواند از ورز...فضاهای شهری فعال، شهروندان با نشاط چکیدهٔ مقالات: یکی از آرزوهای دیرینهٔ بشر دستیابی به آن نوع شیوهٔ زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. اندیشهٔ آرمان شهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است. اگر در اندیشهٔ داشتن شهری باشیم که با توجه به تعریف فوق در صدد تسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگر همزمان به دنبال ریشه یابی مشکلات ر...چکیده: در ابتدا با عنایت به مشکلات فراروی بشر مدرن، جنبش‌هایی را بررسی می‌کنیم که هر یک به نحوی در صدد رفع این معضلات هستند. جنبشهایی که هرکدام به نحوی با نظامی هدفمند در مقطعی از دوران معاصر نیرویی از حهت ایجاد تعادل در زندگی کرهٔ زمین اعمال کرده اند و در نهایت آرمان شهرهایی را ترسیم کرده‌اند که هدفش همان پیوند مسالمت آمیز با طبیعت است...فضای سبز، تفریحی و ورزشی مکان‌های تامین آسایش همگانی می‌باشند. در شهرهای پاسخ ده و دارای کیفیات محیطی بهینه، نسبت بالایی از سطح شهر به کاربری سبز و باز و تفریحی و ورزشی اختصاص دارد. هرچند فضاهای سبز و باز در لباس باغات و مزارع عرصه‌های سنتی کالبد شهر ایرانی را در بر می‌گرفتند...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله