آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های احزاب و گروه‌های سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

حزب به معنای جدید آن (گروه‌های سیاسی) به زبان انگلیسی معادل "party" ولیکن خود این واژه در زبان انگلیسی دارای معانی متفاوت است. ولی تعریف اصطلاحی:ادموند برک حزب را گروهی از افراد جامعه تعریف می‌کند که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاص که مورد قبول همه آنها است برای حفظ توسعه منافع ملی می‌کوشند. به معنی دیگر، حزب کوشش و سعی برای کسب پشتیبانی و جمع آرای مردم است. در فرهنگ علوم سیاسی چه...در ادبیات سیاسی از احزاب به همراه مطبوعات، پارلمان و انتخابات، به عنوان چهار رکن دموکراسی یاد میشود. در واقع وجود این ارکان برای دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی ضروری فرض شده و تاکنون صدها عنوان مقاله و کتاب در باب آنها به رشته تحریر درآمده است. به همین جهت، وجود این چهار رکن همواره به عنوان استاندارد و معیاری برای بررسی وجود، میزان و درجه حضور دموکراسی در یک جامعه مد نظر قرار گرفته است و از این رو،...شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که درباره‌اش تا این اندازه در جریان ۲۵ سال اخیر زندگی سیاسی ایران بحث و صحبت شده باشد. در این دوران این صحبت‌ها از جهات مختلف صورت گرفته و هنوز هم بازار این گپ زدن‌ها بسیار گرم است. من کوشش می‌کنم با ترسیم صادقانهٔ آنچه بین حزب تودهٔ ایران و دکتر مصدق گذشته است واقعیت را از زیر خروارها خس و خاشاک و زباله که بدخواهان و نا آگاهان بر روی آن ریخته‌اند خارج سازم...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله