ما ایرانیان در سرزمینی زندگی می‌کنیم با تاریخی کهن که در هر گوشه از خاک تمدن و فرهنگی از گذشتگان ما نهفته است. از سیستان تا شهداد، از شوش تا مارلیک، از لرستان تا سیلک و ... جایگاه اجداد هنرمند و هنرپرور ما ایرانیان است.<br /> در نیم قرن اخیر ما بخشی از این تاریخ کهن را گرفته و به‌عنوان مظهر همه هنر، تمدن و فرهنگ و ... گذشته‌مان پذیرفته‌ایم. آن بخش امپراطوری هخامنشی به بعد است. شکوه امپراطوری هخامنشی فرصت نگریستن به پیشتر از کوروش کبیر را به ما نمی‌دهد....

فایل(های) الحاقی

قوم کاسی (کاسیت) ghome kassit.pdf 786 KB application/pdf