سکولار واژه‌ای لاتینی است و این واژه در بعد تاریخ همچون هر واژهٔ دیگری دچار تحول و دگرگونی گشته و به همین دلیل نیز در معنا و مفاهیم گوناگون مصرف شده‌ است. بنابراین هر یک از معانی این واژه خود روندی تاریخی را بازتاب می‌دهد و کوششی را که انسان جهت تحقیق مدنیت برداشته است نشان می‌دهد. پس برای آنکه بتوانیم از ”سکولاریسم“ درکی همه‌جانبه به‌دسا آوریم بد نیست که کوتاه به تمامی معنی این واژه برخورد کنیم... .

فایل(های) الحاقی

عوامل تاریخی پیدایش سکولاریسم secularism_History.pdf 183 KB application/pdf