نقش آموزش از راه دور در توسعه ملی ـ در این مقاله، ابتدا به توضیح مختصری از کارکرد نظام آموزشی از راه دور اشاره شد و سپس ضمن ارائه تعریف، به ویژگیهای آن از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در کشور و تلاش برای نیل به اهداف توسعهٔ ملی و رفع مشکلات، به ویژه در زمینه آموزش، به تاثیر بهره‌گیری از نظام آموزش از راه دور در یاری رساندن به کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

فایل(های) الحاقی

مجموعه مقالات Context.pdf 1,583 KB application/pdf