فرهنگ اصطلاحات شامل کلمات و معانی می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

فرهنگ اصطلاحات farhange estelahat.pdf 124 KB application/pdf