غوغای درون

کوئیلو نویسنده پر خواننده جهانی چه می گوید؟‌ شالودهٔ معنوی اندیشهٔ‌ او چیست؟ و چه کاستی هایی در برابر تعالیم رسول اکرم(ص) دارد؟<br /> به طور کلی محور اندیشه های کوئیلو در این کتاب در شش محور مورد بررسی قرار می گیرد: <br /> ۱. افسانهٔ‌ شخصی<br /> ۲. ندای درون<br /> ۳. رزم آور نور<br /> ۴. شهامت و جنون<br /> ۵. روح کیهانی<br /> ۶. عشق<br /> دغدغهٔ‌ اصلی کوئیلو یافتن معنای زندگی برای زدودن افسردگی ها و ایجاد شور و هیجان در زندگی است. دعوت دینی پیامبر به سوی حیات بوده و ایشان نیز ارائهٔ‌ معنای متعالی زندگی را به عنوان حیات طیبه با تکمیل رشد اخلاقی انسان هدف قرار داده بودند که نه تنها از منظر کارکردی بسیار آرامش بخش تر،‌ سرور انگیز تر و نشاط آفرین تر است بلکه به بلحاظ منطقی و فرا مادی پیشروتر و کامل تر است. <br /> نویسنده جهت نقد محورهای ذکر شده در شش محور زیر آن ها را بر اساس تعالیم نبوی مورد بررسی قرار می دهد:<br /> ۱. معنای زندگی<br /> ۲. عالم غیب<br /> ۳. ایمان<br /> ۴. عملکرد درست<br /> ۵. خدا شناسی<br /> ۶. خودشناسی

فایل(های) الحاقی

غوغای درون ghoghaye daron.exe 594 KB application/octet-stream