زبان حقیقت و حقیقت زبان

این سئوال که چه نوع مشغله‌ی فکری درباره‌ی زبان می‌تواند خصیصه‌ای کاملاً فلسفی داشته باشد و چگونه در خدمت حل مسائل بنیادی فلسفه قرار گیرد، موضوعی است که کتاب حاضر سعی دارد به آن بپردازد. <br /> نویسنده برای بررسی این موضوع، متفکرانی را که هریک در پی‌ریزی شالوده‌ی سنت تحلیلی نقشی پیشگام داشته‌اند برگزیده‌ و سعی کرده است تا نظر خود را درباره‌ی دستاوردهای عمده‌ی ایشان ارائه نماید. وی ابتدا از رئوس نظریه‌ی مور آغاز کرده و سپس به رئوس نظریات فرگه پرداخته است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ١. مقدمه<br /> ٢. مور: تحلیل و زبان<br /> ٣. فرگه: ساختار منطقی<br /> ۴. نتیجه

فایل(های) الحاقی

زبان حقیقت و حقیقت زبان zabane haghighat va haghighate zaban.exe 562 KB application/octet-stream