شبیه‌سازی مدرنیسم

عینی ترین مفهومی که جریان های فکری و سیاسی عصر مشروطیت، با آن به چالش و نفی وضع موجود (ساختار ارتجاعی نظام قاجاری) پرداختند، مفهوم تجدد و ترقی است. مقایسه و تطبیق اندیشه های این دوره در آینه تجدد و ترقی ـ برخلاف مفهوم غرب ـ اگر چه عینی و تاریخی است، ساده و کلیشه ای نیست؛ زیرا خود این دو مفهوم نقطه عزیمت و چشم انداز نگاه ما به جریان های فکری و سیاسی عصر مشروطیت است؛ ولی از آن طرف نقطه چالش ها، ائتلاف ها و اختلاف های این دوران نیز می باشد.<br /> بخش اعظمی از تقسیم بندی های جریان های فکری، اجتماعی و سیاسی ایران در تاریخ معاصر، زاییده این دوره و در گرو درک آن ها از مفهوم تجدد و ترقی است. <br /> احساس این مسأله که ایران به عنوان یکی از مراکز بزرگ تولید فرهنگ و تمدن جهانی، سال ها از قافله فرهنگ سازی و درک شرایط تاریخی جدید دور مانده و ضرورت یک انقلاب اجتماعی و فکری برای آن، یک احساس مشترک میان متفکران و حتی کارگزاران نظام قاجاری بود، چالش های عمده فکری و سیاسی ایران معاصر، چالش دفاع از وضع موجود در مقابل نفی و اصلاح آن نیست؛ بلکه چالش در نحوه تغییر وضع موجود و رسیدن به یک شرایط مطلوب می باشد.<br /> سیر تاریخ نگاری انحصاری دوران معاصر (در سایه قدرت ساختار سیاسی قاجاریه و دوره پهلوی) این گونه القا می کرد که عده ای در پی حفظ وضع ارتجاعی و عقب مانده ایران، و عده ای در فکر تغییر و اصلاحات جدید بودند و تحت عنون جدال تاریخی، متجدد و مرتجع، روشن فکر و عقب مانده، آزادی خواه و مستبد و عناوینی شبیه به این و در یک مفهوم کلی تر تحت عنوان مقابله سنت و مدرنیته، تاریخ این دوران را رقم زدند؛ اما انصاف تاریخی به ما می آموزد که این تقسیم بندی، القائات ساده انگارانه دو طرفه به تاریخ تحولات دوران معاصر است؛ معادله ای که تأثیرات مخرّب آن، در امتداد تفکر و تعطیلی عقل نقّاد قابل بررسی می باشد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> أ) تجدد و فرایند طبیعی و تاریخی دگرگونی ها<br /> ب) ایران عصر مشروطه؛ انحطاط نظام قاجاری، تمنای تجدد و ترقی<br /> ج) انقلاب مشروطه، پیروزی ترقی خواهی مقلّدانه و تحقق اتوپیای ترقی<br /> د) نهضت ملی نفت، آخرین تقلای تجددطلبی مقلدانه در ایران

فایل(های) الحاقی

شبیه‌سازی مدرنیسم shabihsaziye modernism.exe 526 KB application/octet-stream